Kierunek Fizjoterapia

O kierunku

Utworzenie kierunku Fizjoterapia wypływa z dużego zapotrzebowania na specjalistów z tej dziedziny, zarówno w naszym regionie, kraju, jak również w państwach Unii Europejskiej.
Nowoczesne metody fizjoterapeutyczne są wysoce skuteczne w profilaktyce chorób starzejących się społeczeństw współczesnej Europy oraz w przywracaniu prawidłowej funkcji narządów, układów i całego organizmu, poddawanego specjalistycznemu postępowaniu medycznemu.

Jak uczymy?


Zajęcia teoretyczne prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę: profesorów i doktorów z zakresu medycyny oraz profesorów i doktorów nauk o kulturze fizycznej specjalizujących się w fizjoterapii. Odbywają się w salach wyposażonych w nowoczesny sprzęt multimedialny.
Praktyczną naukę zawodu student realizuje w pracowniach fizjoterapii na uczelni oraz w bezpośrednim kontakcie z pacjentem w zakładach i pracowniach rehabilitacyjno–fizjoterapeutycznych oraz na oddziałach szpitalnych.

Czego uczymy?


Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia posiada  predyspozycje do pracy z osobami zdrowymi i chorymi, z osobami z różnymi dysfunkcjami psychofizycznymi, z niepełnosprawnościami, jak również  z grupami wymagającymi dodatkowego wsparcia fizjoterapeutycznego. Ma sprawność ruchową pozwalającą na zastosowanie różnorodnych metod kinezyterapeutycznych. Potrafi demonstrować i przeprowadzać ćwiczenia ruchowe korzystając ze zdobytej wiedzy i umiejętności, jak również posiada kompetencje do stosowania czynników fizykalnych w profilaktyce oraz w celach leczniczych.

Absolwent jednolitych studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia będzie posiadał kwalifikacje do świadczenia usług fizjoterapeutycznych wykorzystując zdobytą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie:
-    nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej oraz korzystania i łączenia wiedzy z różnych dziedzin nauki,
-   komunikacji interpersonalnej,
-  diagnozy sprawności psychofunkcjonalnej organizmu,
-   wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej,
- planowania i przeprowadzenia terapii z wykorzystaniem odpowiednich technik i metod fizjoterapeutycznych przy użyciu specjalistycznego sprzętu,
- ewaluacji i oceny efektywności przeprowadzonych działań usprawniających i leczniczych,
- korelacji i współpracy różnorodnych działań terapeutycznych  w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów,
-  promocji i edukacji prozdrowotnej pacjenta i jego otoczenia,
-    prowadzenia dokumentacji związanej z wykonywanym zawodem,
-    samodoskonalenia oraz podnoszenia kwalifikacji i kompetencji związanych z wykonywanym zawodem,
-   korzystania  z technik informacyjnych w celu pozyskiwania i przechowywania danych o pacjencie oraz ich właściwej interpretacji,
- prowadzenia badań i włączania się w pracę zespołów badawczych,
- kierowania zespołem fizjoterapeutycznym,
-  zarządzania podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą w zakresie fizjoterapii,
- szkolenia zawodowego w zakresie podstawowych procedur fizjoterapeutycznych i nauczania przedmiotów zawodowych.

Po studiach

Absolwenci jednolitych studiów magisterskich na Fizjoterapii są przygotowani do: podjęcia samodzielnej pracy w podmiotach prowadzących działalność leczniczą (szpitale, przychodnie i ośrodki rehabilitacyjne, sanatoria),
- świadczenia usług fizjoterapeutycznych,
- podjęcia pracy w placówkach oświatowych, klubach sportowych i instytucjach związanych z poprawą kondycji zdrowotnej,
- prowadzenia działalność gospodarczej,
- prowadzenia poradnictwa w zakresie promocji zdrowia, edukacji  zdrowotnej i profilaktyki,
- podjęcia specjalizacji oraz studiów trzeciego stopnia.

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe studenci odbywają już po I roku studiów – w łącznej ilości 1560 godzin. Obejmują one fizjoterapię ogólną, kinezyterapię, fizykoterapię i masaż, fizjoterapię kliniczną oraz obowiązkową praktykę zawodową po zaliczeniu ostatniego przewidzianego planem studiów egzaminu.
Dobór placówek prowadzących szkolenie praktyczne umożliwia studentom zapoznanie się z pełnym spektrum udzielanych świadczeń oraz stosowanym sprzętem i aparaturą. Kształcenie, poza ukierunkowaniem na uzyskanie gruntownej wiedzy, uwzględnia potrzebę kształtowania cech psychofizycznych niezbędnych do wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Oferta pozadydaktyczna

Na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej działa Koło Naukowe Fizjoterapeutów

Zasady rekrutacji na jednolite studia magisterskie

Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na kierunek Fizjoterapia, jeżeli zdał egzamin maturalny, egzamin dojrzałości lub Maturę Międzynarodową przynajmniej z jednego przedmiotu:
1) biologia
2) język obcy
3) jeden z wybranych przedmiotów: chemia, fizyka (fizyka i astronomia), matematyka lub język polski
Kandydat maksymalnie może otrzymać punkty z trzech przedmiotów. Punktowany jest najkorzystniejszy wynik z jednego przedmiotu, z każdej wyżej wymienionej grupy.
Na kierunek Fizjoterapia wymagane jest dodatkowo zaświadczenie lekarskie, stwierdzające możliwość podjęcia studiów na wybranym kierunku (skierowanie i druk zaświadczenia dostępne na Uczelni).WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
Uczelnia nasza współpracuje w ramach programu Erasmus+ z 46 partnerami zagranicznymi, z którymi zawarte są umowy dwustronne oraz o partnerstwie. Umożliwia to studentom wyjazdy m.in. do Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji i Włoch.

Komfortowy Akademik

Dom studenta zlokalizowany jest w centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie parku i obiektów sportowych. Studenci mogą zamieszkać w nowocześnie wyposażonych pokojach jedno, dwu, trzy i czteroosobowych z łazienkami.

Pomoc materialna

Studenci mają możliwość ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej w formie:
- stypendium socjalnego - 650 - 900 zł miesięcznie,
- zwiększenia stypendium socjalnego - 500 zł miesięcznie,
- stypendium Rektora dla najlepszych studentów - 750 - 950 zł miesięcznie,
- stypendium dla osób niepełnosprawnych - 500 - 700 zł miesięcznie,
- zapomoga - od 200 do 1 500 zł ,
- stpendium ministra za wybitne osiągnięcia.
(powyższe kwoty obowiązują w roku akademickim 2019/2020)

 

nr=0