pokaďż˝ menu
Coaching zdrowego stylu życia

Coaching zdrowego stylu życia to innowacyjny kierunek studiów, dostosowany do potrzeb szybko zmieniającego się rynku pracy, uczący praktycznych umiejętności poszukiwanych przez pracodawców i wychodzący naprzeciw trendom i potrzebom społecznym. Coaching to proces, który pomaga pojedynczym osobom, firmom lub organizacjom w dążeniu do poprawy jakości życia we wszystkich obszarach zdrowia i dobrostanu psychofizycznego.

 

W związku z coraz większym zapotrzebowaniem na specjalistów zajmujących się szeroko pojętym zdrowiem publicznym PWSZ im. Witelona w Legnicy podjęła starania o utworzenie na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej studiów pierwszego stopnia na kierunku Coaching zdrowego stylu życia. Istnieje ogromne zapotrzebowanie na specjalistów korzystających z narzędzi niezbędnych do oddziaływania na organizm człowieka w celu budowania potencjału zdrowia oraz przeciwdziałaniu chorobom cywilizacyjnym. Program kształcenia obejmuje szerokie spektrum wiedzy i umiejętności w zakresie promowania zróżnicowanych form prozdrowotnego stylu życia osób w różnym wieku i stanie zdrowia.

 

Kierunek Coaching zdrowego stylu życia jest interdyscyplinarny i należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej oraz obszaru nauk społecznych.

 

Treści programowe mieścić się będą głównie w obszarze kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej. Akcentuje się w nich funkcje aktywności fizycznej i właściwego żywienia dla uzyskania korzyści zdrowotnych. Społeczny charakter interakcji w procesie budowania nawyków zdrowego stylu życia wymaga wyposażenia absolwenta w niezbędne kompetencje również z zakresu nauk społecznych (relacje interpersonalne oraz wewnątrzgrupowe).

 

Realizowane treści kształcenia znacząco wpływają na rozwój osobisty. Nabyte umiejętności komunikacyjne i interpersonalne pomogą stosować efektywną komunikację podczas sesji coachingowych, zadawać pytania świadczące o aktywnym słuchaniu i rozumieniu klienta oraz budować atmosferę wzajemnego szacunku i zaufania w relacji z klientem.

 

Wybrane przedmioty

- anatomia, fizjologia człowieka i biomechanika aktywności fizycznej,
- dydaktyka pracy w szkole,
- treningi: zdrowotne, sportowe, relaksacyjne,
- diet coaching,
- fitoterapia i ziołolecznictwo,
- marketing sportowy,
- zarządzanie w sporcie,
- psychologia zdrowia,
- psychoterapia,
- life coaching,
- coaching w sporcie,
- coaching grupowy w uzdrowiskach,
- public relations w ochronie zdrowia,
- ergonomia pracy i wypoczynku,
- aerial joga,
- turystyka aktywna w okresie zimowym,
- turystyka i rekreacja w okresie letnim.

 

Studia będą dostarczać wiedzy w trzech najważniejszych elementach gwarantujących satysfakcję w życiu: aktywność fizyczna, odpowiednia dieta, stabilność emocjonalna oraz psychiczna. Program kształcenia obejmuje szerokie spektrum wiedzy i doświadczeń wyniesionych z praktyki coachingowej, niezbędnej do skutecznego inspirowania i motywowania w zakresie:

- wyboru najlepszego sposobu na rozwijanie kondycji zdrowotnej,
- panowania nad emocjami,
- pokonania stresu/przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu,
- osiągnięcia równowagi pomiędzy życiem osobistym i zawodowym,
- wsparcia po długotrwałej chorobie,
- wsparcia przy problemach zdrowotnych mających podłoże psychosomatyczne,
- powrotu do sprawności psychofizycznej,
- wyboru lub zmiany nawyków żywieniowych.

 

Praktyki zawodowe

Studenci kierunku Coaching zdrowego stylu życia odbywają praktyki zawodowe w wymiarze 605 godzin. Praktyki zawodowe realizowane są w ośrodkach, stowarzyszeniach, organizacjach państwowych i społecznych oraz zakładach pracy posiadających wydziały lub komórki organizacyjne działające w obszarze promocji zdrowia i zdrowia publicznego.

Wśród nich znajdują się: instytucje oświatowe i opiekuńcze realizujące podstawę programową w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, centra i kluby rekreacyjno-sportowe, ośrodki terapii ruchowej, baseny, stowarzyszenia osób aktywnych fizycznie, zakłady pracy, hotele, domy pomocy społecznej, domy spokojnej starości, uzdrowiska i sanatoria, centra leczenia nadwagi i otyłości, stowarzyszenia ludzi otyłych lub przewlekle chorych, kluby seniorów, poradnie dietetyczne i terapeutyczne, przychodnie lekarskie.

 

Zasady rekrutacji

Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na kierunek Coaching zdrowego stylu życia, jeżeli zdał egzamin maturalny, egzamin dojrzałości lub Maturę Międzynarodową. W procesie rekrutacji uwzględnia się oceny uzyskane przez kandydatów na egzaminach maturalnych z następujących przedmiotów: biologia, język obcy, jeden z wybranych przedmiotów: chemia, fizyka (fizyka i astronomia), matematyka lub wiedza o społeczeństwie.
Na kierunek Coaching zdrowego stylu życia wymagane jest dodatkowo zaświadczenie lekarskie stwierdzające możliwość podjęcia studiów na wybranym kierunku

 

Po studiach

Absolwenci po ukończeniu studiów licencjackich będą mogli kontynuować kształcenie na studiach II stopnia, zwłaszcza na innych kierunkach z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej. Realizacja programu studiów na kierunku Coaching zdrowego stylu życia daje również możliwość zdobycia uprawnień nauczyciela wychowania fizycznego w systemie uzupełniających studiów podyplomowych.

Absolwenci nowo tworzonego kierunku uzyskają kompetencje i formalne kwalifikacje w zakresie wspierania drugiego człowieka w rozwoju i osiąganiu jego własnych celów związanych ze zmianą stylu życia. Staną się jednocześnie twórcami i wdrożeniowcami modelu opieki prozdrowotnej na poziomie regionalnym, a docelowo także na poziomie krajowym.

Z kompetencji coachów chętnie korzystają wszelkie instytucje dbające o kondycję fizyczną i psychiczną swoich pracowników lub klientów. Po ukończeniu studiów absolwent będzie przygotowany do podjęcia pracy zawodowej:
- w ośrodkach rehabilitacyjnych,
- w sanatoriach i uzdrowiskach,
- w placówkach oświatowych,
- w klubach sportowych,
- w firmach i organizacjach oraz instytucjach związanych z poprawą kondycji zdrowotnej,
- w działach kadr i public relations,
- w organizacjach państwowych i społecznych w obszarze promocji zdrowia.
Coach zdrowego stylu życia będzie niejako trenerem, kreatorem i animatorem zdrowego stylu życia.