pokaďż˝ menu
Pielęgniarstwo II stopnia

O kierunku

Pielęgniarstwo jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną współczesnej medycyny, a jego znaczenie jest ogromne. Profesjonalna opieka pielęgniarska jest nierozerwalnie związana ze wszystkimi etapami naszego życia (od momentu urodzenia aż do śmierci), towarzyszy nam w zdrowiu i chorobie, jest nie do zastąpienia w profilaktyce wielu chorób, ponieważ zapobiega powikłaniom i wzmacnia naturalne procesy obronne organizmu.

 

Realizowanie studiów na kierunku Pielęgniarstwo daje możliwość przygotowania kadr medycznych, niezbędnych do rozwoju edukacji społeczeństwa, poprawy bezpieczeństwa socjalnego oraz długości i jakości życia, co jest niezmiernie istotne w konfrontacji z ciągle zwiększającą się liczbą zachorowań na choroby cywilizacyjne, o których mówi się, że są epidemiąXXI wieku.

 

Studia drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy stanowią kontynuację procesu kształcenia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, prowadzonych w uczelniach na kierunku Pielęgniarstwo.

 

Celem studiów magisterskich II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo w naszej Uczelni jest dostarczenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych przygotowujących absolwentów do sprawowania opieki nad chorymi, niepełnosprawnymi i umierającymi. Nacisk kładziony będzie nie tylko na kształcenie w zakresie medycyny, ale także filozofii i etyki zawodu pielęgniarskiego czy psychologii i socjologii.

 

Przełomem w dydaktyce na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej będzie możliwość rozwijania umiejętności praktycznych w oparciu o nauczanie na symulatorach w ramach wdrażanego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.

 

Wybrane przedmioty
- pielęgniarstwo operacyjne,
- dydaktyka medyczna,
- kardiologia i pielęgniarstwo kardiologiczne,
- podstawy transplantologii,
- nefrologia i dializoterapia,
- zarządzanie w pielęgniarstwie.

 

Absolwent studiów magisterskich drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo będzie posiadał:
- umiejętność posługiwania się zaawansowaną wiedzą z obszaru nauk medycznych i pielęgniarstwa,
- umiejętności świadczenia zindywidualizowanej opieki zdrowotnej w zakresie pielęgniarstwa,
- zdolność organizowania i zarządzania opieką pielęgniarską oraz umiejętność współpracy z członkami zespołu w zakresie doskonalenia jakości opieki
- przygotowanie do samodzielnego pełnienia zadań w ramach funkcji pielęgniarskich obejmujących promocję i edukację zdrowotną
- umiejętność wdrażania nowych metod, technik opieki i rozwiązań organizacyjnych,
- przygotowanie do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, np. w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, domach pomocy społecznej oraz placówkach świadczących opiekę nad ludźmi w podeszłym wieku. Może pracować także w administracji państwowej i samorządowej oraz w szkolnictwie (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych).

 

Praktyki

Praktyki zawodowe trwają 160 godzin i mają na celu ukształtować więź emocjonalną z przyszłym zawodem oraz środowiskiem zawodowym. Studenci doskonalą umiejętności praktyczne w bezpośrednim kontakcie z pacjentem w podmiotach zewnętrznych.

 

Możliwości zatrudnienia

Dzięki specjalności o szerokim profilu wiedzy teoretycznej oraz dużych umiejętnościach praktyczno-zawodowych, absolwenci studiów magisterskich drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy będą mogli podjąć pracę w różnych ośrodkach świadczących usługi lecznicze między innymi w:
- w podmiocie leczniczym na stanowiskach administracyjnych,
- w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych lub urzędach te podmioty obsługujących,
- w organach administracji publicznej, których zakres działania obejmuje nadzór nad ochroną zdrowia,
- na stanowiskach służbowych w Inspektoracie Wojskowej Służby Zdrowia i innych jednostkach organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, na których wykonuje się czynności związane z ochroną zdrowia i opieką zdrowotną,
- na stanowiskach służbowych w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej i innych stanowiskach Służby Więziennej, na których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem i nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy dla osób pozbawionych wolności,
- w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej i opiekuńczo-leczniczych, specjalistycznych poradniach, oddziałach ratownictwa medycznego, sanatoriach, uzdrowiskach, klinikach i katedrach wyższych uczelni medycznych,
- na stanowisku pielęgniarki w żłobku lub klubie dziecięcym.

 

Absolwent może pracować także w administracji państwowej i samorządowej oraz w szkolnictwie (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych).

 

Kwalifikacje, które nabywa absolwent z tytułem magistra pielęgniarstwa, są uznawane w krajach Unii Europejskiej. Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

 

Zasady rekrutacji

Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na kierunek Pielęgniarstwo studia magisterskie po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo, posiadając dyplom licencjata pielęgniarstwa. Na kierunek Pielęgniarstwo wymagane jest dodatkowo zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku.

 

Przyjmuje się, że kandydat na drugi stopień studiów w pełni zrealizował efekty kształcenia przewidziane dla studiów pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo oraz posiada kompetencje niezbędne do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku.