Kierunek Pielęgniarstwo II stopnia

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO II STOPNIA

Tryb studiów: stacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny
Czas trwania: 4 semestry (2 lata)
Uzyskany tytuł: magister pielęgniarstwa
Dyscyplina wiodące: Nauki medyczne

O kierunku
Program kierunku opiera się na standardach kształcenia, określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Efekty uczenia się odnoszą się do dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu i obejmują nauki społeczne oraz  nauki w zakresie opieki specjalistycznej. Program  ma charakter modułowy. 
Kształcenie realizowane jest w formie wykładów, ćwiczeń, zajęć praktycznych, praktyk zawodowych oraz pracy własnej studenta. Kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo ma charakter praktyczny. Absolwent kierunku Pielęgniarstwo drugiego stopnia  posiada specjalistyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu pielęgniarstwa i nauk medycznych. 
Pielęgniarstwo jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną współczesnej medycyny, a jego znaczenie jest ogromne. Profesjonalna opieka pielęgniarska jest nierozerwalnie związana 
ze wszystkimi etapami naszego życia (od momentu urodzenia aż do śmierci), towarzyszy nam w zdrowiu i chorobie, jest nie do zastąpienia w profilaktyce wielu chorób, ponieważ zapobiega powikłaniom i wzmacnia naturalne procesy obronne organizmu.
Realizowanie studiów na kierunku Pielęgniarstwo daje możliwość przygotowania kadr medycznych, niezbędnych do rozwoju edukacji społeczeństwa, poprawy bezpieczeństwa socjalnego oraz długości i jakości życia, co jest niezmiernie istotne w konfrontacji z ciągle zwiększającą się liczbą zachorowań na choroby cywilizacyjne, o których mówi się, 
że są epidemią XXI wieku.
Studia drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy stanowią kontynuację procesu kształcenia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia, prowadzonych w uczelniach na kierunku Pielęgniarstwo.
Celem studiów magisterskich II stopnia na kierunku Pielęgniarstwo w naszej Uczelni jest dostarczenie wiedzy oraz umiejętności praktycznych przygotowujących absolwentów 
do sprawowania opieki nad chorymi, niepełnosprawnymi i umierającymi. Nacisk kładziony będzie nie tylko na kształcenie w zakresie medycyny, ale także filozofii i etyki zawodu pielęgniarskiego czy psychologii i socjologii.
Przełomem w dydaktyce na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej będzie możliwość rozwijania umiejętności praktycznych w oparciu o nauczanie na symulatorach 
w ramach wdrażanego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej.

Wybrane przedmioty
- pielęgniarstwo operacyjne,
- dydaktyka medyczna,
- kardiologia i pielęgniarstwo kardiologiczne,
- podstawy transplantologii,
- nefrologia i dializoterapia,
- zarządzanie w pielęgniarstwie.

Praktyki zawodowe
Praktyki zawodowe trwają 160 godzin i mają na celu ukształtować więź emocjonalną 
z przyszłym zawodem oraz środowiskiem zawodowym. Studenci doskonalą umiejętności praktyczne w bezpośrednim kontakcie z pacjentem w podmiotach zewnętrznych.

Absolwenci
Absolwent studiów magisterskich drugiego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo będzie posiadał:
- umiejętność posługiwania się zaawansowaną wiedzą z obszaru nauk medycznych 
i pielęgniarstwa,
- umiejętności świadczenia zindywidualizowanej opieki zdrowotnej w zakresie pielęgniarstwa,
- zdolność organizowania i zarządzania opieką pielęgniarską oraz umiejętność współpracy 
z członkami zespołu w zakresie doskonalenia jakości opieki
- przygotowanie do samodzielnego pełnienia zadań w ramach funkcji pielęgniarskich obejmujących promocję i edukację zdrowotną
- umiejętność wdrażania nowych metod, technik opieki i rozwiązań organizacyjnych,
- przygotowanie do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, 
np. w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, domach pomocy społecznej oraz placówkach świadczących opiekę nad ludźmi w podeszłym wieku. Może pracować także 
w administracji państwowej i samorządowej oraz w szkolnictwie (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych).

Perspektywy zawodowe
Absolwent studiów drugiego stopnia  może znaleźć zatrudnienie w:
- podmiotach prowadzących podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną, w tym 
w szpitalach, przychodniach, poradniach, 
- ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej,
- placówkach opieki długoterminowej.
- administracji państwowej i szkolnictwie medycznym.
Posiada ponadto umiejętność wdrażania nowych metod, technik opieki i rozwiązań organizacyjnych,  rozwoju praktyki pielęgniarskiej, krytycznego myślenia oraz zdolność wyznaczania obszarów do podejmowania badań naukowych oraz uczestniczenia w nich.

Nasze atuty
- nowoczesna i ciągle rozwijająca się baza dydaktyczna, sale wykładowe wyposażone 
w sprzęt multimedialny, pracownie specjalistyczne do nauki umiejętności praktycznych (pracownia anatomiczna, fizjologii wysiłku fizycznego, pracownia opieki długoterminowej, czynności pielęgniarskich, czynności ratowniczych),
- możliwość realizacji zajęć dydaktycznych metodą symulacji medycznej 
w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej (sale wysokiej i niskiej wierności, sale ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich, sala umiejętności technicznych, sala egzaminu OSCE, sala symulacji z zakresu ALS / BLS).
- wykwalifikowana kadra dydaktyczna posiadająca znaczne doświadczenie praktyczne, będąca gwarancją profesjonalnego i wszechstronnego przygotowania do pracy 
w kraju i w państwach Unii Europejskiej
- zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane w placówkach szkolenia praktycznego pod okiem wyspecjalizowanej kadry medycznej,
- wspieranie aktywności studentów poprzez działalności w Studenckim Kole Naukowym Młodych Medyków – sekcja pielęgniarska (działalność naukowa,  edukacyjna i społeczna),
- kierunek uzyskał pozytywną opinię i posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej  oraz  Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.

Dyplom ukończenia studiów na kierunku Pielęgniarstwo umożliwia korzystanie 
z uprawnień określonych w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej. Absolwent studiów drugiego stopnia może podjąć studia trzeciego stopnia.

Partnerzy
- szpitale i kliniki na terenie województwa dolnośląskiego,
- publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia, świadczące podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną,
- placówki oświatowe (szkoły i przedszkola),
- sanatoria o różnorodnym profilu leczniczym oraz szpitale uzdrowiskowe.

Koła naukowe

Rekrutacja

Akademik
Dom studenta zlokalizowany jest w centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie parku i obiektów sportowych. Studenci mogą zamieszkać w nowocześnie wyposażonych pokojach jedno, dwu, trzy i czteroosobowych z łazienkami.

Pomoc materialna
Wszyscy studenci Collegium Witelona Uczelnia Państwowa mają możliwość ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej w formie:
stypendium socjalnego, zwiększenia stypendium socjalnego, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Wszyscy studenci Collegium Witelona Uczelnia Państwowa mają możliwość ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej w formie: stypendium socjalnego, zwiększenia stypendium socjalnego, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
Kwoty pomocy materialnej w roku akademickim 2021/2022
stypendium socjalne - od 700 zł do 950 zł miesięcznie,
zwiększenie stypendium socjalnego - 500 zł miesięcznie,
stypendium rektora - od 750 zł do 950 zł miesięcznie,
stypendium dla osób niepełnosprawnych - od 600 zł do 800 zł miesięcznie,
zapomoga - od 300 zł do 2000 zł,
stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
Szczegółowe zasady przyznawania powyższych świadczeń określa Regulamin świadczeń dla studentów.
 
Dodatkowe informacje: Sekcja ds. pomocy materialnej - pokój 30 w budynku A, tel. 76 723 22 24.