Kierunek Zdrowie publiczne

Kierunek Zdrowie publiczne*

O kierunku:
Celem kształcenia na kierunku Zdrowie publiczne,  studia II stopnia, jest przygotowanie studenta do profesjonalnego korzystania z narzędzi dotyczących profilaktyki i promocji zdrowia oraz organizacji ratownictwa medycznego i zarządzania kryzysowego. Kształcenie ma charakter praktyczny, a studenci uzyskują wiedzę, umiejętności oraz kompetencje z zakresu nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu.
W pierwszym roku kształcenia realizowane są przedmioty obejmujące tematykę epidemiologii, zdrowia publicznego, profilaktyki, edukacji zdrowotnej, biologii człowieka, medycyny zapobiegawczej. Po drugim semestrze student wybiera jedną z dwóch specjalności.

Tryb studiów: stacjonarny

Profil kształcenia: praktyczny

Czas trwania studiów: 4 semestry (2 lata)

Tytuł zawodowy: magister

Specjalności:
Organizacja ratownictwa medycznego i zarządzanie kryzysowe 
Promocja zdrowia

Specjalność: Organizacja ratownictwa medycznego i zarządzanie kryzysowe
Specjalność przeznaczona dla absolwentów kierunku Ratownictwo medyczne. W ramach specjalności student podnosi swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie medycznych czynności ratunkowych oraz zarządzania i organizacji pracy jednostek systemu PRM. Zajęcia praktyczne realizowane są 
w pracowniach doposażonych w najnowszy sprzęt szkoleniowy, wysokiej wierności fantomy oraz symulator karetki pogotowia. Podczas zajęć praktycznych realizowana jest rozszerzona tematyka dotycząca  ratownictwa medycznego w pediatrii, geriatrii,  traumatologii oraz u pacjentów niestandardowych.

Specjalność: Promocja zdrowia
Specjalność przeznaczona jest dla absolwentów studiów licencjackich z obszarów nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej. W ramach specjalności student nabywa kompetencje merytoryczne i metodyczne z zakresu promocji zdrowia oraz kreatywnego tworzenia autorskich programów profilaktycznych. Zajęcia z zakresu turystyki zdrowotnej, psychodietetyki, naturoterapii czy profilaktyki uzależnień przygotowują studenta do promowania zdrowego stylu życia, planowania 
i realizowania edukacji zdrowotnej w różnych grupach wiekowych.

Perspektywy zawodowe
Studia na kierunku Zdrowie publiczne przygotowują do pracy na stanowiskach wykonawczych 
i kierowniczych w programach ochrony zdrowia, profilaktyki, a także na stanowiskach administracyjnych w podmiotach leczniczych, placówkach inspekcji sanitarno-epidemiologicznych 
i jednostkach świadczących usługi zdrowotne.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w:
• podmiotach leczniczych tj. placówki ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, szpitale, oddziały dzienne, hospicja, zakłady psychiatryczne, sanatoria, placówki lecznictwa uzdrowiskowego, zakłady opiekuńczo-lecznicze, stacje i punkty krwiodawstwa, prywatne kliniki, centra zdrowia i urody;
• administracji rządowej i samorządowej tj. Ministerstwie Zdrowia, Urzędach Wojewódzkich, Urzędach Miasta i Gminy w Działach Oświaty Zdrowotnej i Zdrowia, Regionalnych Ośrodkach lub Centrach Zdrowia Publicznego, NFZ;
• Państwowej Inspekcji Sanitarnej (w działach promocji zdrowia, higieny komunalnej, żywienia, epidemiologii, transportu, higieny szkolnej);
• branży farmaceutycznej;
• innych jednostkach (sektor edukacyjny, instytucje akademickie i badawcze, media, organizacje pozarządowe);
• w ramach własnej działalności gospodarczej.

Nasze atuty:
• autorski program kształcenia, dostosowany do aktualnych potrzeb rynku,
• nowoczesna i ciągle rozwijająca się baza dydaktyczna, sale wykładowe wyposażone w sprzęt multimedialny, pracownie specjalistyczne do nauki umiejętności praktycznych (pracownia  fizjologii wysiłku fizycznego, czynności ratowniczych, pracownia symulacji zespołu ratownictwa medycznego wyposażona w pełnowymiarową karetkę pogotowia ratunkowego),
• wykwalifikowana kadra dydaktyczna posiadająca doświadczenie praktyczne, będąca gwarancją profesjonalnego i wszechstronnego przygotowania do pracy w zawodzie,
• zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane w placówkach szkolenia praktycznego pod okiem wyspecjalizowanej kadry,
• wspieranie aktywności studentów poprzez działalność w Studenckich Kołach Naukowych  (działalność naukowa, edukacyjna oraz społeczna).

Partnerzy:
• szpitale i kliniki na terenie województwa dolnośląskiego,
• publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia świadczące podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną,
• placówki oświatowe (szkoły i przedszkola),
• służby mundurowe: Straż Pożarna, Straż Graniczna, Policja,
• fundacje oraz lokalne przedsiębiorstwa  działające w obszarze promocji zdrowia.

*Kierunek zostanie uruchomiony po uzyskaniu zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
nr=0