Kierunek Zdrowie publiczne

KIERUNEK ZDROWIE PUBLICZNE

Tryb studiów: stacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny
Czas trwania: 4 semestry (2 lata)
Uzyskany tytuł: magister
Dyscyplina wiodące: Nauki o zdrowiu
Specjalności: Organizacja ratownictwa medycznego i zarządzanie kryzysowe, Promocja zdrowia    

O kierunku
Celem kształcenia na kierunku Zdrowie publiczne,  studia II stopnia, jest przygotowanie studenta do profesjonalnego korzystania z narzędzi dotyczących profilaktyki i promocji zdrowia oraz organizacji ratownictwa medycznego i zarządzania kryzysowego. Kształcenie ma charakter praktyczny, a studenci uzyskują wiedzę, umiejętności oraz kompetencje 
z zakresu nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu.
W pierwszym roku kształcenia realizowane są przedmioty obejmujące tematykę epidemiologii, zdrowia publicznego, profilaktyki, edukacji zdrowotnej, biologii człowieka, medycyny zapobiegawczej. Po drugim semestrze student wybiera jedną z dwóch specjalności.

Specjalność: Organizacja ratownictwa medycznego i zarządzanie kryzysowe
Specjalność przeznaczona dla absolwentów kierunku Ratownictwo medyczne. W ramach specjalności student podnosi swoje kwalifikacje zawodowe w zakresie medycznych czynności ratunkowych oraz zarządzania i organizacji pracy jednostek systemu PRM. Zajęcia praktyczne realizowane są w pracowniach doposażonych w najnowszy sprzęt szkoleniowy, wysokiej wierności fantomy oraz symulator karetki pogotowia. Podczas zajęć praktycznych realizowana jest rozszerzona tematyka dotycząca  ratownictwa medycznego w pediatrii, geriatrii,  traumatologii oraz u pacjentów niestandardowych.

Specjalność: Promocja zdrowia
Specjalność przeznaczona jest dla absolwentów studiów licencjackich z obszarów nauk medycznych, nauk o zdrowiu, nauk o kulturze fizycznej. W ramach specjalności student nabywa kompetencje merytoryczne i metodyczne z zakresu promocji zdrowia oraz kreatywnego tworzenia autorskich programów profilaktycznych. Zajęcia z zakresu turystyki zdrowotnej, psychodietetyki, naturoterapii czy profilaktyki uzależnień przygotowują studenta do promowania zdrowego stylu życia, planowania i realizowania edukacji zdrowotnej w różnych grupach wiekowych.

Perspektywy zawodowe
Studia na kierunku Zdrowie publiczne przygotowują do pracy na stanowiskach wykonawczych i kierowniczych w programach ochrony zdrowia, profilaktyki, a także na stanowiskach administracyjnych w podmiotach leczniczych, placówkach inspekcji sanitarno-epidemiologicznych i jednostkach świadczących usługi zdrowotne.

Absolwenci
Absolwent może znaleźć zatrudnienie w:
- podmiotach leczniczych tj. placówki ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, szpitale, oddziały dzienne, hospicja, zakłady psychiatryczne, sanatoria, placówki lecznictwa uzdrowiskowego, zakłady opiekuńczo-lecznicze, stacje i punkty krwiodawstwa, prywatne kliniki, centra zdrowia i urody;
- administracji rządowej i samorządowej tj. Ministerstwie Zdrowia, Urzędach Wojewódzkich, Urzędach Miasta i Gminy w Działach Oświaty Zdrowotnej i Zdrowia, Regionalnych Ośrodkach lub Centrach Zdrowia Publicznego, NFZ;
- Państwowej Inspekcji Sanitarnej (w działach promocji zdrowia, higieny komunalnej, żywienia, epidemiologii, transportu, higieny szkolnej);
- branży farmaceutycznej;
- innych jednostkach (sektor edukacyjny, instytucje akademickie i badawcze, media, organizacje pozarządowe);
- w ramach własnej działalności gospodarczej.

Nasze atuty
- autorski program kształcenia, dostosowany do aktualnych potrzeb rynku,
- nowoczesna i ciągle rozwijająca się baza dydaktyczna, sale wykładowe wyposażone 
w sprzęt multimedialny, pracownie specjalistyczne do nauki umiejętności praktycznych (pracownia  fizjologii wysiłku fizycznego, czynności ratowniczych, pracownia symulacji zespołu ratownictwa medycznego wyposażona w pełnowymiarową karetkę pogotowia ratunkowego),
- wykwalifikowana kadra dydaktyczna posiadająca doświadczenie praktyczne, będąca gwarancją profesjonalnego i wszechstronnego przygotowania do pracy w zawodzie,
- zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane w placówkach szkolenia praktycznego pod okiem wyspecjalizowanej kadry,
- wspieranie aktywności studentów poprzez działalność w Studenckich Kołach Naukowych  (działalność naukowa, edukacyjna oraz społeczna).

Partnerzy
- szpitale i kliniki na terenie województwa dolnośląskiego,
- publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia świadczące podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną,
- placówki oświatowe (szkoły i przedszkola),
- służby mundurowe: Straż Pożarna, Straż Graniczna, Policja,
- fundacje oraz lokalne przedsiębiorstwa  działające w obszarze promocji zdrowia.Akademik
Dom studenta zlokalizowany jest w centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie parku 
i obiektów sportowych. Studenci mogą zamieszkać w nowocześnie wyposażonych pokojach jedno, dwu, trzy i czteroosobowych z łazienkami.

Pomoc materialna
Wszyscy studenci Collegium Witelona Uczelnia Państwowa mają możliwość ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej w formie:
stypendium socjalnego, zwiększenia stypendium socjalnego, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Wszyscy studenci Collegium Witelona Uczelnia Państwowa mają możliwość ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej w formie: stypendium socjalnego, zwiększenia stypendium socjalnego, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
Kwoty pomocy materialnej w roku akademickim 2021/2022
stypendium socjalne - od 700 zł do 950 zł miesięcznie,
zwiększenie stypendium socjalnego - 500 zł miesięcznie,
stypendium rektora - od 750 zł do 950 zł miesięcznie,
stypendium dla osób niepełnosprawnych - od 600 zł do 800 zł miesięcznie,
zapomoga - od 300 zł do 2000 zł,
stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
Szczegółowe zasady przyznawania powyższych świadczeń określa Regulamin świadczeń dla studentów.
 
Dodatkowe informacje: Sekcja ds. pomocy materialnej - pokój 30 w budynku A, tel. 76 723 22 24.