Informacja o zajęciach organizowanych w szpitalu

  • W zajęciach dydaktycznych realizowanych w formie stacjonarnej mogą uczestniczyć wyłącznie studenci bez objawów chorobowych sugerujących chorobę COVID-19.  Za objawy chorobowe uznaje się w szczególności: gorączkę, kaszel i infekcję górnych dróg oddechowych, duszność, utrata węchu i smaku, zmęczenie i bóle mięśniowe. Studenci nie powinni uczestniczyć w zajęciach także w przypadku, gdy osoby z którymi mieszkają lub miały osobisty kontakt przebywają na kwarantannie lub w izolacji z powodu podejrzenia lub zachorowania na COVID-19. Student z objawami chorobowymi ma obowiązek pozostania w miejscu zamieszkania lub niezwłocznego udania się do miejsca zamieszkania. Studenci, którzy są chorzy lub podejrzewają u siebie rozwój choroby
  • COVID-19, mają bezwzględny zakaz uczestniczenia w zajęciach stacjonarnych. Usprawiedliwienie student składa niezwłocznie drogą mailową do prowadzącego zajęcia.
  • Studenci zobowiązani są do zakrywania ust oraz nosa maseczką oraz przestrzegania aktualnie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.
  • Na czas zajęć student ma obowiązek posiadać identyfikator oraz (do wglądu) aktualne badania lekarskie.
  • Studenci na zajęciach są zobowiązani posiadać kompletne umundurowanie. Szatnia dla studentów pozostaje w dotychczasowym miejscu. Każdy ze studentów zobowiązany jest do posiadania kłódki, którą zamyka szafkę z pozostawionymi rzeczami osobistymi. Po zakończeniu zajęć student zobowiązany pozostawić szafkę otwartą oraz zabrać z szatni wszystkie swoje rzeczy.
  • Student zobowiązany jest przed wejściem głównym do szpitala poczekać na prowadzącego zajęcia.