Informacja dotycząca procedur mające na celu zapewnienie dostępności Uczelni dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami

Informujemy, że na Naszej Uczelni weszły w życie kolejne procedury mające na celu zapewnienie dostępności Uczelni dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób 
z niepełnosprawnościami. 
Wprowadzone procedury dotyczą:
- prowadzenia zajęć z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość,
- przeprowadzenia zaliczeń i egzaminów w formie zdalnej,
- przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w formie zdalnej,
- realizacji praktyk zawodowych,
- zasad postępowania i udzielania wsparcia dla zakładowych opiekunów praktyk oraz asystentów,
- udziału w kołach naukowych.
Link do procedur: http://www.dlastudenta.pwsz.legnica.edu.pl/strona-7730-pwsz-2
Przyjęte rozwiązania mają na celu zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym 
z niepełnosprawnościami równych szans kształcenia w PWSZ im. Witelona w Legnicy.
Procedury zostały przygotowane w związku z realizacją Projektu pn. "PWSZ im. Witelona 
w Legnicy - Uczelnia dostępna" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z EFS 
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 oraz 
z budżetu Państwa,
Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Numer umowy o dofinansowanie:  POWR.03.05.00-00-A032/19-00
Ponadto informujemy, że na naszej Uczelni działa:
Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami
 - budynek A, pokój nr 30, kontakt: Alicja  Zieńko - tel. 76 723 22 24; e-mail: zienkoa@pwsz.legnica.edu.pl
Pełnomocnik ds. Osób z Niepełnosprawnościami 
- dr Wioletta Drzystek - kontakt e-mail: drzystekw@pwsz.legnica.edu.pl