Kierunek Położnictwo

KIERUNEK POŁOŻNICTWO I STOPNIA

Tryb studiów: stacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny
Czas trwania: 6 semestry (3 lata)
Uzyskany tytuł: licencjat położnictwa
Dyscyplina wiodące: Nauki o zdrowiu

O kierunku
Program kierunku Położnictwo opiera się na standardach kształcenia, określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Efekty uczenia się odnoszą się do dziedziny nauk o zdrowiu oraz nauk medycznych i obejmują nauki podstawowe, nauki społeczne i humanistyczne, nauki w zakresie podstawowej opieki położniczej, nauki
w zakresie opieki specjalistycznej.

 
Proces kształcenia będzie realizowany w formie przedmiotów zintegrowanych, łączących zagadnienia kliniczne oraz zagadnienia dotyczące opieki położniczej z tej samej dziedziny.

 
W celu uzyskania dyplomu licencjata położnictwa i ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Położnictwo - student jest zobowiązany uzyskać nie mniej niż 180 punktów ECTS. Kształcenie realizowane jest w następujących formach: zajęcia teoretyczne (wykłady, ćwiczenia, seminaria), zajęcia praktyczne (ćwiczenia laboratoryjne, zajęcia praktycznych, praktyki zawodowe) oraz zajęcia obejmujące indywidualną pracę własną studenta. Kształcenie na kierunku Położnictwo ma charakter praktyczny. Kształcenie kończy się egzaminem dyplomowym składającym się z części teoretycznej i praktycznej oraz obroną pracy dyplomowej. Absolwent kierunku Położnictwo posiada wiedzę ogólną z dziedzin nauk medycznych oraz szczegółową wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu położnictwa.

 

Praktyki zawodowe
Studenci doskonalą umiejętności praktyczne na salach porodowych oraz w oddziałach szpitalnych: położniczych, ginekologicznych, noworodkowych, położniczo-noworodkowych, patologii ciąży, ginekologii onkologicznej, pediatrycznych (niemowlęcych, patologii noworodka) a także oddziałach internistycznych, chirurgicznych, intensywnej terapii, placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, poradniach położniczo-ginekologicznych, poradniach laktacyjnych i szkołach rodzenia.

Zdobywanie umiejętności praktycznych w warunkach naturalnych jest poprzedzone zajęciami praktycznymi w warunkach symulowanych, w pracowniach umiejętności położniczych, pod opieką doświadczonych nauczycieli akademickich.

 

Absolwenci
Absolwent kierunku Położnictwo zdobywa wyższe wykształcenie i tytuł licencjata położnictwa. Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Położnictwo będzie posiadał wielokierunkową wiedzę oraz umiejętności intelektualnego i praktycznego wykorzystania nabytych efektów uczenia się w obszarze nauk o zdrowiu i nauk medycznych, w specjalnościach poszukiwanych na dynamicznie rozwijającym się rynku usług medycznych i jednostek ochrony zdrowia.

 
Absolwent przygotowany jest do podjęcia pracy na stanowisku położnej oraz do sprawowania opieki nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej i monitorowania ciąży prawidłowej, samodzielnego prowadzenia i przyjmowania porodu fizjologicznego (w warunkach szpitalnych i pozaszpitalnych), prowadzenia działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny, ochrony macierzyństwa i ojcostwa, przygotowania do rodzicielstwa i urodzenia dziecka, z poradnictwem na temat higieny i żywienia oraz prowadzenia profilaktyki chorób kobiecych i patologii położniczych.


Absolwent może podjąć decyzję o kształceniu podyplomowym w wybranej specjalizacji:

 • Położna - specjalista pielęgniarstwa położniczego
 • Położna - specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
 • Położna - specjalista pielęgniarstwa neonatologicznego
 • Położna - specjalista pielęgniarstwa ginekologicznego
 • Położna - specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego
 • Położna - specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej i inne

 

Dyplom ukończenia studiów na kierunku Położnictwo umożliwia korzystanie z uprawnień określonych w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej.

 
Absolwent studiów I stopnia może podjąć studia drugiego stopnia na kierunku Położnictwo
i uzyskać tytuł magistra położnictwa.

 

Perspektywy zawodowe
Absolwent kierunku Położnictwo będzie przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej - w tym w lecznictwie zamkniętym oraz specjalistycznej ambulatoryjnej i podstawowej opiece zdrowotnej.

 
Absolwent studiów pierwszego stopnia może znaleźć zatrudnienie w:

 • podmiotach prowadzących działalność leczniczą, w tym w szpitalach, przychodniach, poradniach,
 • placówkach świadczących podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną,
 • szkołach rodzenia.
Może także działać samodzielnie otwierając indywidualną praktykę położniczą, doradzając
i prowadząc profilaktykę na rzecz kobiet.

Nasze atuty
 • nowoczesna i ciągle rozwijająca się baza dydaktyczna, sale wykładowe wyposażone w sprzęt multimedialny, pracownie specjalistyczne do nauki umiejętności praktycznych (pracownia anatomiczna, pracownia fizjologii, sala ćwiczeń pielęgniarskich i położniczych, pracownia nauki umiejętności technicznych, pracownia opieki długoterminowej),
 • możliwość realizacji zajęć dydaktycznych metodą symulacji medycznej w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej (sale wysokiej i niskiej wierności, sale ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich i położniczych, sala umiejętności technicznych, sala egzaminu OSCE, sala symulacji z zakresu ALS/BLS),
  wykwalifikowana kadra dydaktyczna posiadająca znaczne doświadczenie praktyczne, będąca gwarancją profesjonalnego i wszechstronnego przygotowania do pracy w kraju i w państwach Unii Europejskiej,
 • zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane w placówkach szkolenia praktycznego pod okiem wyspecjalizowanej kadry medycznej,
 • płatne praktyki pilotażowe,
 • wspieranie aktywności studentów poprzez działalności w Studenckim Kole Naukowym Młodych Medyków - sekcja pielęgniarska (działalność naukowa, edukacyjna - udział w konferencjach naukowych oraz społeczna - podjęcie wolontariatu w szpitalach i placówkach opiekuńczych).
Kierunek uzyskał pozytywną opinię i posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.

Partnerzy
 • szpitale i kliniki na terenie województwa dolnośląskiego,
 • publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia, świadczące podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną,

 

Akademik

Dom studenta zlokalizowany jest w centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie parku
i obiektów sportowych. Studenci mogą zamieszkać w nowocześnie wyposażonych pokojach jedno, dwu, trzy i czteroosobowych z łazienkami.

 

Pomoc materialna

Wszyscy studenci Collegium Witelona Uczelnia Państwowa mają możliwość ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej w formie:

stypendium socjalnego, zwiększenia stypendium socjalnego, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Wszyscy studenci Collegium Witelona Uczelnia Państwowa mają możliwość ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej w formie: stypendium socjalnego, zwiększenia stypendium socjalnego, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

 

Kwoty pomocy materialnej w roku akademickim 2021/2022

 

stypendium socjalne - od 700 zł do 950 zł miesięcznie,

zwiększenie stypendium socjalnego - 500 zł miesięcznie,

stypendium rektora - od 750 zł do 950 zł miesięcznie,

stypendium dla osób niepełnosprawnych - od 600 zł do 800 zł miesięcznie,

zapomoga - od 300 zł do 2000 zł,

stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

Szczegółowe zasady przyznawania powyższych świadczeń określa Regulamin świadczeń dla studentów.

 

Dodatkowe informacje: Sekcja ds. pomocy materialnej - pokój 30 w budynku A, tel. 76 723 22 24.

 

Zarejestruj się na studia