Komunikat Rektora Collegium Witelona Uczelnia Państwowa z dnia 10.02.2022 r.

Studentom kształcącym się na kierunkach medycznych (pielęgniarstwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne) przypominam, że Minister Zdrowia w dniu 22 grudnia 2021 r. wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 2398) wprowadzając w rozdziale 6a obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych, którym podlegają zgodnie z zapisami m.in.: studenci kształcący się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego, o którym mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1 - 8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478, ze zm.).
Osoby, o których mowa powyżej w terminie do 01.03.2022 r. są obowiązane poddać się szczepieniu ochronnemu, którego efektem jest otrzymanie unijnego cyfrowego zaświadczenia.
Obowiązek szczepień ochronnych dotyczy również tych osób, u których do dnia 01.03.2022 r. upłynie więcej niż 6 miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS- CoV-2. Ww. obowiązek stosuje się do osób, u których nie ma przeciwwskazań do szczepienia w zakresie stanu ich zdrowia.
Niezastosowanie się do powyższego obowiązku może skutkować sankcjami, o których mowa w art. 48 a ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2069 ze zm.) kto: w stanie zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie stosuje się do ustanowionych na podstawie art. 46 ust. 4 pkt 7 lub w art. 46 b pkt 4 ustawy nakazów, zakazów lub ograniczeń, podlega karze pieniężnej w wysokości od 5 000 zł do 10 000 zł. Kara jest wymierzana w drodze decyzji administracyjnej przez państwowego inspektora sanitarnego i podlega natychmiastowemu wykonaniu. Egzekucja kar następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

dodano załącznik

Komunikat Rektora.pdf |