Stypendia

POMOC MATERIALNA      

STYPENDIA REKTORA W ROKU AKADEMICKIM 2022/2023
Stypendium rektora może otrzymać student, który w roku akademickim 2021/2022:
1) zaliczył co najmniej I rok studiów na studiach pierwszego stopnia bądź na jednolitych studiach magisterskich lub
2) jest studentem studiów drugiego stopnia, 
3) uzyskał w roku akademickim 2021/2022: 
  a) wyróżniające wyniki w nauce rozumiane jako wysoka średnia ocen i
  b) osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie  co najmniej na poziomie krajowym, i/lub
  c) osiągnięcia naukowe, i/lub
  d) osiągnięcia artystyczne.
 
WNIOSKI NALEŻY POBIERAĆ I SKŁADAĆ WE WŁAŚCIWYM DZIEKANACIE WYDZIAŁU W TERMINIE DO 25 WRZEŚNIA 2022 r.
Szczegółowe informacje o stypendium rektora zawarte są w § 2 ust. 5 - 10 oraz w § 22, 23 i 24 Regulaminu świadczeń dla studentów.
Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. 30 bud. A,  tel.  (76) 723 22 24, oraz na stronie www.pwsz.legnica.edu.pl (dla studenta - pomoc materialna).

 
WNIOSKI:

Część A
  Dietetyka 2 rok - studia pierwszego stopnia
  Dietetyka 3 rok - studia pierwszego stopnia
  Fizjoterapia 2 rok - studia jednolite magisterskie
  Fizjoterapia 3 rok - studia jednolite magisterskie
  Fizjoterapia 4 rok - studia jednolite magisterskie
  Fizjoterapia 5 rok - studia jednolite magisterskie
  Pielęgniarstwo 2 rok - studia pierwszego stopnia
  Pielęgniarstwo 3 rok - studia pierwszego stopnia
  Ratownictwo medyczne 2 rok - studia pierwszego stopnia
  Ratownictwo medyczne 3 rok - studia pierwszego stopnia
  Pielęgniarstwo 1 rok - studia drugiego stopnia (przed złożeniem wniosku należy wypełnić zaświadczenie)
  Pielęgniarstwo 2 rok - studia drugiego stopnia
  Zdrowie publiczne 1 rok - studia drugiego stopnia (przed złożeniem wniosku należy wypełnić zaświadczenie)

Do wniosku należy dołączyć:
informacja o nr konta
oświadczenie studenta będącego żołnierzem zawodowym lub kandydatem na żołnierza zawodowego 
oświadczenie studenta będącego funkcjonariuszem służb państwowych lub funkcjonariuszem służb państwowych w służbie kandydackiej

  
Części B, C lub D wniosku składają tylko studenci, którzy maja dodatkowe osiągnięcia: naukowe,  artystyczne lub sportowe
wniosek część B
wniosek część C
wniosek część D