Stypendia

STYPENDIA REKTORA 
W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który w roku akademickim 2018/2019:
1) zaliczył co najmniej I rok studiów na studiach pierwszego stopnia bądź na jednolitych studiach magisterskich lub
2)  jest studentem studiów drugiego stopnia,
3)  uzyskał w roku akademickim 2018/2019:   
          a)  wyróżniające wyniki w nauce rozumiane jako wysoka średnia   ocen i 
          b)  osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie  co najmniej na poziomie krajowym, i/lub  
          c)  osiągnięcia naukowe, i/lub   d)  osiągnięcia artystyczne.
WNIOSKI NALEŻY POBIERAĆ I SKŁADAĆ WE WŁAŚCIWYM DZIEKANACIE WYDZIAŁU W TERMINIE  DO 25 WRZEŚNIA 2019 r.
Szczegółowe informacje o stypendium rektora dla najlepszych studentów zawarte są w § 2 ust. 5 - 10 oraz w § 22, 23 i 24 Regulaminu świadczeń dla studentów. Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. 131 bud. A,  tel.  (76) 723 22 24, oraz na stronie www.pwsz.legnica.edu.pl  (dla studentów - pomoc materialna)
 
Wnioski:
Część A
  Dietetyka 2 rok - studia pierwszego stopnia
  Dietetyka 3 rok - studia pierwszego stopnia
  Fizjoterapia 2 rok - studia jednolite magisterskie
  Fizjoterapia 3 rok - studia jednolite magisterskie
  Pielęgniarstwo 3 rok - studia pierwszego stopnia
  Pielęgniarstwo 2 rok - studia pierwszego stopnia
  Ratownictwo medyczne 2 rok - studia pierwszego stopnia
  Ratownictwo medyczne 3 rok - studia pierwszego stopnia
  Pielęgniarstwo 1 rok - studia drugiego stopnia
  Pielęgniarstwo 2 rok - studia drugiego stopnia
 
  do wniosku należy dołączyć:
-   informacja o nr konta
oświadczenie studenta będącego żołnierzem zawodowym lub kandydatem na żołnierza zawodowego 
- oświadczenie studenta będącego funkcjonariuszem służb państwowych lub funkcjonariuszem służb państwowych w służbie kandydackiej

  
  Części B, C lub D wniosku składają tylko studenci, którzy maja dodatkowe osiągnięcia: naukowe,  artystyczne lub sportowe
  wniosek część B
  wniosek część C
  wniosek część D
 

 

nr=0