pokaďż˝ menu
Stypendia

STYPENDIA REKTORA
DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW  NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA

  Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który zaliczył I rok studiów na studiach pierwszego stopnia lub na jednolitych studiach magisterskich i uzyskał w poprzednim roku akademickim:
a)  wysoką średnią ocen i/lub
b)  wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i/lub
c)  osiągnięcia naukowe i/lub
d)  osiągnięcia artystyczne.     
WNIOSKI NALEŻY POBIERAĆ I SKŁADAĆ WE WŁAŚCIWYM DZIEKANACIE WYDZIAŁU W TERMINIE            DO 25 WRZEŚNIA 2017 r.  
Szczegółowe informacje o stypendium rektora dla najlepszych studentów zawarte są w § 2 ust. 4 i 5 oraz w § 22, 23 i 24 Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów. Dodatkowe informacje można uzyskać w pok. 131 bud. A,  tel.  (76) 723 22 24, (76) 723 22 29, oraz na stronie www.pwsz.legnica.edu.pl  (studenci- pomoc materialna)  


Wnioski:

Dietetyka 1 rok - studia stacjonarne

Dietetyka 2 rok - studia stacjonarne/niestacjonarne

Fizjoterapia 1 rok - studia stacjonarne

Fizjoterapia 2 rok - studia stacjonarne

Pielęgniarstwo 1 rok - studia stacjonarne

Pielęgniarstwo 2 rok - studia stacjonarne

Ratownictwo medyczne 1 rok - studia stacjonarne

Ratownictwo medyczne 2 rok - studia stacjonarne

oświadczenie

oświadczenie żołnierza lub funkcjonariusza

konto

wniosek część B

wniosek część C

wniosek część D