Kierunek Pielęgniarstwo

JAK UCZYMY?
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wysoce wykwalifikowaną kadrę medyczną: profesorów, doktorów i magistrów pielęgniarstwa. Odbywają się w salach wyposażonych w nowoczesny sprzęt multimedialny. Ćwiczenia prowadzone są w specjalistycznych pracowniach umiejętności pielęgniarskich, w tym pracowni opieki długoterminowej, czynnościach ratowniczych. Tutaj student poznaje zasady, techniki i procedury wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych i leczniczych. W warunkach symulacyjnych (na fantomach) ćwiczy i rozwiązuje problemy pielęgnacyjne pacjenta zgodnie z obowiązującymi procedurami i standardami.

 

CZEGO UCZYMY?
Absolwent zdobywa wyższe wykształcenie i tytuł licencjata pielęgniarstwa. Przygotowany jest do podjęcia pracy na stanowisku pielęgniarskim, może pracować z różnymi pacjentami niezależnie od stanu bio-psycho-społecznego (zdrowy, chory, niepełnosprawny. Przygotowany jest także do pracy z pacjentem indywidualnym, rodziną, grupą, jak również do świadczenia usług pielęgniarskich w domu chorego, szpitalu, hospicjum, przychodni.

PRAKTYKI
Od trzeciego semestru studenci doskonalą umiejętności praktyczne w oddziałach szpitalnych: szpitalnym oddziale ratunkowym, oddziale chorób wewnętrznych, oddziale chirurgicznym. Ponadto umiejętności praktyczne doskonalone są w trakcie praktyk zawodowych odbywających się w pogotowiu ratunkowym, szpitanych oddzialach ratunkowych, Państwowej Straży Pożarnej.

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE                                                                                                                                                                                                                                                                       Student realizuje na oddzialach: chirurgicznym, chorób wewnętrznych, psychiatrycznym, pediatrycznym, położniczo-ginekologicznym, neurologicznym, rehabilitacyjnym, intensywnej opieki medycznej, a także w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej, w środowisku nauczania i wychowania oraz w środowisku pracy. Praktyczna nauka zawodu rozpoczyna się już od pierwszego semestru. Bazą szkoleniową do praktycznej nauki zawodu jest m.in. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy.

CO PO STUDIACH?
Absolwenci mogą podjąć samodzielną pracę w podmiotach leczniczych (szpitalach, przychodniach), prowadzić działalność gospodarczą, świadczyć usługi pielęgniarskie, prowadzić poradnictwo w zakresie promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i profilaktyki. Kontynuować studia drugiego stopnia.


OFERTA POZADYDAKTYCZNA
Udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Pielęgniarskiej / Studenckie Koło Naukowe Młodych Medyków aktywnie działa, organizując pokazy i szkolenia z zakresu medycyny. Studenci Koła uczestniczą aktywnie w konferencjach, sympozjach , seminariach, zjazdach poświęconych działalności Koła. Umacniają więzi koleżeńskie i kreują wizerunek absolwenta.


WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Uczelnia nasza współpracuje w ramach programu Erasmus+ z 46 partnerami zagranicznymi, z którymi zawarte są umowy dwustronne oraz o partnerstwie. Umożliwia to studentom wyjazdy m.in. do Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji i Włoch.

KOMFORTOWY AKADEMIK
Dom studenta zlokalizowany jest w centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie parku i obiektów sportowych. Studenci mogą zamieszkać w nowocześnie wyposażonych pokojach jedno, dwu, trzy i czteroosobowych z łazienkami.

POMOC MATERIALNA
Studenci mają możliwość ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej w formie:
- stypendium socjalnego - 650 - 900 zł miesięcznie,
- zwiększenia stypendium socjalnego - 500 zł miesięcznie,
- stypendium Rektora dla najlepszych studentów - 750 - 950 zł miesięcznie,
- stypendium dla osób niepełnosprawnych - 500 - 700 zł miesięcznie,
- zapomoga - od 200 do 1 500 zł ,
- stpendium ministra za wybitne osiągnięcia.
(powyższe kwoty obowiązują w roku akademickim 2019/2020)

Kierunek Pielęgniarstwo, PWSZ Legnica

Kierunek Pielęgniarstwo, PWSZ Legnica

Kierunek Pielęgniarstwo, PWSZ Legnica
nr=0