Kierunek Pielęgniarstwo

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA

Tryb studiów: stacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny
Czas trwania: 6 semestry (3 lata)
Uzyskany tytuł: licencjat pielęgniarstwa
Dyscyplina wiodące: Nauki medyczne

 

O kierunku

Program kierunku Pielęgniarstwo opiera się na standardach kształcenia, określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Efekty uczenia się odnoszą się do dziedziny nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu i obejmują nauki podstawowe, nauki społeczne, nauki w zakresie podstawowej oraz specjalistycznej opieki pielęgniarskiej. 

Kształcenie realizowane jest w formie wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych, seminariów, zajęć praktycznych, praktyk zawodowych oraz pracy własnej studenta. 

Kształcenie na kierunku Pielęgniarstwo ma charakter praktyczny. Absolwent kierunku Pielęgniarstwo posiada wiedzę ogólną z dziedzin nauk medycznych oraz szczegółową wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu pielęgniarstwa. 

 

Praktyki

Od trzeciego semestru studenci doskonalą umiejętności praktyczne w oddziałach szpitalnych: szpitalnym oddziale ratunkowym, oddziale chorób wewnętrznych, oddziale chirurgicznym. Ponadto umiejętności praktyczne doskonalone są w trakcie praktyk zawodowych odbywających się w pogotowiu ratunkowym, szpitalnych oddziałach ratunkowych, Państwowej Straży Pożarnej.

 

Absolwenci

Absolwent zdobywa wyższe wykształcenie i tytuł licencjata pielęgniarstwa. Przygotowany jest do podjęcia pracy na stanowisku pielęgniarskim, może pracować z różnymi pacjentami niezależnie od stanu bio-psycho-społecznego (zdrowy, chory, niepełnosprawny. Przygotowany jest także do pracy z pacjentem indywidualnym, rodziną, grupą, jak również 

do świadczenia usług pielęgniarskich w domu chorego, szpitalu, hospicjum, przychodni.

 

Perspektywy zawodowe

Absolwent studiów pierwszego stopnia może znaleźć zatrudnienie w:

- podmiotach prowadzących działalność leczniczą, w tym w szpitalach, przychodniach, poradniach, 
- placówkach świadczących podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną,
- ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej,
- placówkach opieki długoterminowej.

 

Nasze atuty

- nowoczesna i ciągle rozwijająca się baza dydaktyczna, sale wykładowe wyposażone w sprzęt multimedialny, pracownie specjalistyczne do nauki umiejętności praktycznych (pracownia anatomiczna, fizjologii wysiłku fizycznego, pracownia opieki długoterminowej, czynności pielęgniarskich, czynności ratowniczych),

- możliwość realizacji zajęć dydaktycznych metodą symulacji medycznej w Monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej (sale wysokiej i niskiej wierności, sale ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich, sala umiejętności technicznych, sala egzaminu OSCE, sala symulacji z zakresu ALS / BLS),

- wykwalifikowana kadra dydaktyczna posiadająca znaczne doświadczenie praktyczne, będąca gwarancją profesjonalnego i wszechstronnego przygotowania do pracy w kraju 

i w państwach Unii Europejskiej,

- zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane w placówkach szkolenia praktycznego pod okiem wyspecjalizowanej kadry medycznej,

- płatne praktyki pilotażowe,

- wspieranie aktywności studentów poprzez działalności w Studenckim Kole Naukowym Młodych Medyków – sekcja pielęgniarska (działalność naukowa,  edukacyjna - udział 

w konferencjach naukowych oraz społeczna - podjęcie wolontariatu w szpitalach 

i placówkach opiekuńczych),

- kierunek uzyskał pozytywną opinię i posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej  oraz  Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkół Pielęgniarek i Położnych.

 

Dyplom ukończenia studiów na kierunku Pielęgniarstwo umożliwia korzystanie z uprawnień określonych w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej. Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo może podjąć studia drugiego stopnia.

 

Partnerzy

- szpitale i kliniki na terenie województwa dolnośląskiego,
- publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia, świadczące podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną,
- placówki oświatowe (szkoły i przedszkola),
- sanatoria o różnorodnym profilu leczniczym oraz szpitale uzdrowiskowe.

 

Koła naukowe

 

Rekrutacja

 

Akademik

Dom studenta zlokalizowany jest w centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie parku 

i obiektów sportowych. Studenci mogą zamieszkać w nowocześnie wyposażonych pokojach jedno, dwu, trzy i czteroosobowych z łazienkami.

 

Pomoc materialna

Studenci mają możliwość ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej w formie:

- stypendium socjalnego - 650 - 900 zł miesięcznie,
- zwiększenia stypendium socjalnego - 500 zł miesięcznie,
- stypendium Rektora dla najlepszych studentów - 750 - 950 zł miesięcznie,
- stypendium dla osób niepełnosprawnych - 500 - 700 zł miesięcznie,
- zapomoga - od 200 do 1 500 zł ,
- stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

(powyższe kwoty obowiązują w roku akademickim 2019/2020)

Kierunek Pielęgniarstwo, PWSZ Legnica

Kierunek Pielęgniarstwo, PWSZ Legnica

Kierunek Pielęgniarstwo, PWSZ Legnica