Kierunek Ratownictwo medyczne

KIERUNEK RATOWNICTWO MEDYCZNE

Tryb studiów: stacjonarny
Profil kształcenia: praktyczny
Czas trwania: 6 semestry (3 lata)
Uzyskany tytuł: licencjat
Dyscyplina wiodące: Nauki medyczne

O kierunku
Celem kształcenia na kierunku Ratownictwo Medyczne jest przygotowanie kompetentnego pracownika jednostek systemu ratownictwa medycznego. Podczas 3 letniego okresu uczenia się student nabywa wiedzę z zakresu nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu ze szczególnym uwzględnieniem medycznych czynności ratunkowych, co daje mu możliwość podejścia do Państwowego Egzaminu Ratownika Medycznego (PERM). 
Kierunek opiera się na kształceniu praktycznym. Zajęcia dydaktyczne odbywają się zarówno w salach wykładowych multimedialnych, jak i w Centrum Symulacji Medycznej z wykorzystaniem najnowszego sprzętu medycznego i środków dydaktycznych.  Praktyki zawodowe realizowane są w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego oraz oddziałach tj. chirurgia, kardiologia, intensywna terapia czy neurologia. Umiejętności praktyczne przekazywane są również podczas zajęć praktycznych organizowanych na oddziałach szpitalnych w ramach pediatrii, medycyny ratunkowej czy  chorób wewnętrznych.
Wiedza oraz umiejętności zdobyte podczas zajęć przygotowują do podejmowania działań mających na celu  diagnostykę zachorowań oraz wdrożenie odpowiedniego postępowania w stanach zagrożenia zdrowia i życia pacjentów.

Absolwenci
Absolwenci studiów przygotowani będą do pracy m.in. w: szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych oraz ośrodkach nauczających, centrach powiadamiania ratunkowego, powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego, strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, w charakterze instruktora pierwszej pomocy w szkołach, jednostkach straży pożarnej, służbach ratowniczych (WOPR, GOPR, TOPR) i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości, w charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczeniu imprez masowych.

Perspektywy zawodowe
Absolwent może znaleźć zatrudnienie w:
- publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym szpitalnych oddziałach ratunkowych,
- zespołach ratownictwa medycznego,
- specjalistycznych służbach ratowniczych (WOPR, TOPR, GOPR),
- służbach mundurowych: Straż Pożarna, Straż Graniczna, Policja,
- firmach prowadzących szkolenia i edukację z zakresu ratownictwa medycznego i pierwszej pomocy,
- firmach farmaceutycznych,
- prywatnych firmach medycznych zajmujących się m.in.: transportem medycznym, zabezpieczeniem medycznym imprez,
- powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego.

Nasze atuty
- nowoczesna i ciągle rozwijająca się baza dydaktyczna, sale wykładowe wyposażone w sprzęt multimedialny, pracownie specjalistyczne do nauki umiejętności praktycznych (pracownia anatomiczna, fizjologii wysiłku fizycznego, pracownia opieki długoterminowej, czynności ratowniczych, pracownia symulacji zespołu ratownictwa medycznego wyposażona w pełnowymiarową karetkę pogotowia ratunkowego),
- zajęcia dydaktyczne realizowane w plenerze,
- wykwalifikowana kadra dydaktyczna posiadająca znaczne doświadczenie praktyczne, będąca gwarancją profesjonalnego i wszechstronnego przygotowania do pracy w zawodzie,
- zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe realizowane w placówkach szkolenia praktycznego pod okiem wyspecjalizowanej kadry medycznej,
- absolwenci po ukończeniu studiów licencjackich mogą kontynuować kształcenie na studiach II stopnia, a wybór dalszej drogi rozwoju zależy od ich preferencji i może podążać w różnych kierunkach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym oraz zdrowiem publicznym,
- wspieranie aktywności studentów poprzez działalność w Studenckim Kole Naukowym Młodych Medyków – sekcja ratownictwa medycznego (działalność naukowa, edukacyjna – udział w konferencjach naukowych oraz społeczna).

Partnerzy
- szpitale i kliniki na terenie województwa dolnośląskiego, w tym Szpitalne Oddziały Ratunkowe oraz Zespoły Ratownictwa Medycznego,
- publiczne i niepubliczne placówki ochrony zdrowia świadczące podstawową i specjalistyczną opiekę medyczną,
- placówki oświatowe (szkoły i przedszkola),
- służby mundurowe: Straż Pożarna, Straż Graniczna, Policja.

Akademik
Dom studenta zlokalizowany jest w centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie parku i obiektów sportowych. Studenci mogą zamieszkać w nowocześnie wyposażonych pokojach jedno, dwu, trzy i czteroosobowych z łazienkami.

Pomoc materialna
Wszyscy studenci Collegium Witelona Uczelnia Państwowa mają możliwość ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej w formie:
stypendium socjalnego, zwiększenia stypendium socjalnego, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. Wszyscy studenci Collegium Witelona Uczelnia Państwowa mają możliwość ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej w formie: stypendium socjalnego, zwiększenia stypendium socjalnego, stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
Kwoty pomocy materialnej w roku akademickim 2021/2022
stypendium socjalne - od 700 zł do 950 zł miesięcznie,
zwiększenie stypendium socjalnego - 500 zł miesięcznie,
stypendium rektora - od 750 zł do 950 zł miesięcznie,
stypendium dla osób niepełnosprawnych - od 600 zł do 800 zł miesięcznie,
zapomoga - od 300 zł do 2000 zł,
stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.
Szczegółowe zasady przyznawania powyższych świadczeń określa Regulamin świadczeń dla studentów.
 
Dodatkowe informacje: Sekcja ds. pomocy materialnej - pokój 30 w budynku A, tel. 76 723 22 24.