pokaďż˝ menu
Kierunek Ratownictwo medyczne

JAK UCZYMY?
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wysoce wykwalifikowaną kadrę medyczną i odbywają się w salach wyposażonych w nowoczesny sprzęt multimedialny.

CZEGO UCZYMY?
Studenci uczą się udzielania skutecznej pomocy przedszpitalnej, w szczególności medycznych czynności ratunkowych wykonywanych w stanach nagłych u dorosłych i dzieci, niezależnie od ich przyczyny.

PRAKTYKI
Od trzeciego semestru studenci doskonalą umiejętności praktyczne w oddziałach szpitalnych: szpitalnym oddziale ratunkowym, oddziale chorób wewnętrznych, oddziale chirurgicznym. Ponadto umiejętności praktyczne doskonalone są w trakcie praktyk zawodowych odbywających się w pogotowiu ratunkowym, szpitanych oddzialach ratunkowych, Państwowej Straży Pożarnej.

CO PO STUDIACH?
Absolwenci studiów przygotowani będą do pracy m.in. w: szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych oraz ośrodkach nauczających, centrach powiadamiania ratunkowego, powiatowych i wojewódzkich zespołach do spraw opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego, strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, w charakterze instruktora pierwszej pomocy w szkołach, jednostkach straży pożarnej, służbach ratowniczych (WOPR, GOPR, TOPR) i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości, w charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczeniu imprez masowych.

WYPOSAŻENIE/SPRZĘT
- sale wykładowe wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny,
- własne pracownie czynności ratowniczych, umiejętności pielęgniarskich, w tym opieki długoterminowej, nowoczesny sprzęt typu fantomy dorosłych i dzieci, do nauki zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych - defibrylator szkoleniowy AED, wentylacja przyrządowa, zabezpieczenie wkłuć dożylnych, sprzęt stosowany w zaopatrywaniu urazów - kamizelki KED, kołnierze ortopedyczne, szyny, deski.


OFERTA POZADYDAKTYCZNA
Studencki Koło Naukowe Młodych Medyków aktywnie działa, organizując pokazy i szkolenia z zakresu medycyny. Studenci Koła uczestniczą aktywnie w konferencjach, sympozjach , seminariach, zjazdach poświęconych działalności Koła. Umacniają więzi koleżeńskie i kreują wizerunek absolwenta.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Uczelnia nasza współpracuje w ramach programu Erasmus+ z 36 partnerami zagranicznymi, z którymi zawarte są umowy dwustronne oraz o partnerstwie. Umożliwia to studentom wyjazdy m.in. do Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji i Włoch.

KOMFORTOWY AKADEMIK
Dom studenta zlokalizowany jest w centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie parku i obiektów sportowych. Studenci mogą zamieszkać w nowocześnie wyposażonych pokojach jedno, dwu, trzy i czteroosobowych z łazienkami.

POMOC MATERIALNA
Studenci mają możliwość ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej w formie:
- stypendium socjalnego - 300 - 550 zł miesięcznie,
- zwiększenia stypendium socjalnego - 300 zł miesięcznie,
- stypendium Rektora dla najlepszych studentów - 400 - 600 zł miesięcznie,
- stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych  - 260 - 450 zł miesięcznie,
- zapomogi - 200 - 1000 zł ,
- stpendium ministra za wybitne osiągnięcia.
(powyższe kwoty obowiązują w roku akademickim 2016/2017)


Ratownictwo Medyczne, PWSZ Legnica